fbpx

Artikel 1: definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. ‘opdrachtgever’: de natuurlijke of rechtspersoon die aan
Leiderschap is Core Business (Egon Béaart) opdracht
verleent;
b. ‘opdrachtnemer’: Leiderschap is Core Business (Egon
Béaart) gevestigd te Voorhout, Kamer van Koophandel
nummer: 57291489

Artikel 2: toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en
maken deel uit van alle aanbiedingen,
samenwerkingsvoorstellen en overeenkomsten tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer waarop opdrachtnemer
deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover
van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is
afgeweken.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere
voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene
voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn
of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze
algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg
treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3: aanbieding (offerte)

3.1 Een aanbieding is 14 kalenderdagen geldig, tenzij anders
vermeld. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door
een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
3.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door
opdrachtgever ondertekende samenwerkingsvoorstel (offerte)
is ontvangen. Zolang dit getekende samenwerkingsvoorstel
niet is ontvangen, behoudt opdrachtnemer het recht capaciteit
elders in te zetten.
3.3 Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door opdrachtnemer schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd.

Artikel 4: uitvoering van de opdracht

4.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en
onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de
opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven
naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor
zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever
op de hoogte houden van de voortgang van de
werkzaamheden.
4.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat
redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste
levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in
het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige,
deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. De
uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de
opdrachtgever de gegevens aan opdrachtnemer ter
beschikking heeft gesteld. Indien gegevens langer dan twee
maanden uitblijven, is opdrachtnemer gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden. Opdrachtnemer is niet
aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.3 Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te
informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband
met de opdracht van belang kunnen zijn.
4.4 De uit vertraging in de uitvoering van de opdracht
voortvloeiende extra kosten en extra honoraria ontstaan door
het niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de
verlangde gegevens zijn voor rekening van opdrachtgever.
4.5 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te
laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel
7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.6 Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de
opdracht wenst te betrekken, dient hij opdrachtnemer, onder
vermelding van de namen van deze derden, hiervan op de
hoogte te stellen.
4.7 Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever
een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze
begroting slechts een indicatieve strekking hebben.
Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de
opdrachtgever offertes aanvragen.
4.8 Omdat de duur van de opdracht door allerlei factoren kan
worden beïnvloed zoals de kwaliteit van de beschikbaar
gestelde informatie en de medewerking die wordt verleend,
zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te
zijn afgerond slechts te beschouwen als fatale termijn indien
die uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 5: geheimhouding

5.1 Tenzij er sprake is van een wettelijke plicht tot bekendmaking
is opdrachtnemer gehouden tot geheimhouding van door de
opdrachtgever verstrekte informatie tegenover derden.
5.2 Tenzij opdrachtnemer daarvoor schriftelijk toestemming
verleent, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten,
adviezen of andere schriftelijke uitingen, die niet zijn gedaan
ten behoeve van het informeren van derden, niet openbaar
maken en ervoor zorgdragen dat derden van de inhoud geen
kennis kunnen nemen.

Artikel 6: intellectueel eigendom

6.1 Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden
voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en
andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer
heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst
aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden
te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke
informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt
gebracht.
6.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten,
waaronder inbegrepen computerprogramma’s,
systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, modellen en
andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander
in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van
derden te verveelvoudigen, te openbaren of exploiteren, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.3 Het is opdrachtgever toegestaan de door opdrachtnemer
geleverde producten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen
de eigen organisatie voor zover passend binnen het doel van
de opdracht.
6.4 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te
allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten)
vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet
toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk
zonder vermelding van de naam van opdrachtnemer
openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 7: honorarium

7.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de
kosten, die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de
opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
7.2 Opdrachtnemer is gerechtigd elke wijziging van het BTW
tarief aan de opdrachtgever te berekenen.
7.3 De omzetbelasting en in het algemeen alle heffingen door de
overheid opgelegd of toegestaan ter zake van het sluiten van
de overeenkomst de uitvoering en de financiële afwikkeling
daarvan komen voor rekening van de opdrachtgever.
7.4 De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van de
opdrachtgever te verlangen dat deze hetzij de
overeengekomen tegenprestatie(s) vooruitbetaalt, hetzij dat
deze een in het reguliere verkeer aanvaardbaar geachte
zekerheid stelt (zoals een onherroepelijke bankgarantie) voor
de nakoming van al hetgeen de opdrachtnemer van de
opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst of uit welke
hoofde dan ook te vorderen heeft of zal krijgen, alvorens tot
(verdere) uitvoering van de overeenkomst over te gaan.
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden: Leiderschap is Core Business. 2017, 2018, 2019

Artikel 8: betaling

8.1 Het honorarium van opdrachtnemer wordt, vermeerderd met
onkosten en declaraties van ingeschakelde derden, direct na
de uitgevoerde opdracht dan wel bij langer lopende
opdrachten per week of per maand aan opdrachtgever in
rekening gebracht, tenzij hierover andere afspraken zijn
gemaakt.
8.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in
verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde
gedeelte afzonderlijk te factureren.
8.3 De opdrachtgever betaalt de aan de opdrachtnemer
verschuldigde bedragen zonder korting of compensatie, tenzij
anders is overeengekomen.
8.4 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze
in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders
door opdrachtnemer aangegeven.
8.5 De gefactureerde bedragen komen niet in aanmerking voor
opschorting en/of verrekening, ook niet bij bezwaren ten
aanzien van de factuur.
8.6 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling
van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in
verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd
gelijk aan de wettelijke handelsrente. Alle door de
opdrachtnemer gemaakte kosten, met een minimum van €
250,-, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en
gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor
juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus,
gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste
van de opdrachtgever.
8.7 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling
van een factuur, dan is opdrachtnemer gerechtigd verdere
uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de
opdrachtgever aan de verplichting voldaan heeft.

Artikel 9: opzegging en ontbinding overeenkomst

9.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de opdracht
opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 10
werkdagen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te
worden medegedeeld.
9.2 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient
hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de
gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte
werkzaamheden te betalen.
9.3 Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer wordt
ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient
de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het
honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot
dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van
de opdrachtgever op grond waarvan van de opdracht-nemer
redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht
wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als
toerekenbare tekortkoming.
9.4 De schadevergoeding bedoeld in 9.2 en 9.3 zal ten minste
omvatten de kosten voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht
aangegane verbintenissen met derden, alsmede 10% van het
resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij
volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
9.5 Indien in een opdracht bestaat uit het houden van een of
meerdere bijeenkomsten, dient opzegging van een geplande
bijeenkomst ten minste 10 werkdagen voor aanvang van de
bijeenkomst te geschieden. Na de 10e dag worden het
honorarium voor de bijeenkomst en alle eventueel
bijkomende kosten volledig in rekening gebracht.

Artikel 10: overmacht

10.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of
niet tijdige uitvoering van opdrachten, indien de oorzaak
hiervan niet aan opdrachtnemer is toe te rekenen of het
gevolg is van overmacht in de meest ruime zin van het woord,
zoals ziekte.

Artikel 11: aansprakelijkheid

11.1 Opdrachtnemer verricht zijn werkzaamheden naar beste
kunnen en neemt daarbij de zorgvuldigheid in acht die van
hem verwacht mag worden. Indien opdrachtnemer
aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid
beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
11.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke
aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van
de door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.
11.3 Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei
schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer
beperkt tot maximaal één maal de factuurwaarde van de
opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.4 Althans, in ieder geval zal de aansprakelijkheid van
opdrachtnemer steeds beperkt zijn tot het bedrag van
uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
11.5 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe
schade.
11.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke
kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de
schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade
in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke
kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van
opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden,
voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen
worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont
dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte
schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is
aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

Artikel 12: reclames

12.1 Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden of
het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de
verzenddatum van de stukken aan opdrachtnemer te worden
kenbaar gemaakt. Klachten schorten de betalingstermijn niet
op.

Artikel 13: verjaring

13.1 Alle rechtsvorderingen van opdrachtgever uit hoofde van een
aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren,
behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van
één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de
werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden
voltooid.

Artikel 14: toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien
aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland
uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking
betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid
van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
14.2 De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij
uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de
wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft
opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de
volgens de wet bevoegde rechter.
14.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij
zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in
onderling overleg te beslechten.