Algemene voorwaarden

Artikel 1: definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. ‘opdrachtgever’: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Leiderschap is Core Business (Egon Béaart) opdracht verleent;
b. ‘opdrachtnemer’: Leiderschap is Core Business (Egon Béaart) gevestigd te Voorhout, Kamer van Koophandel nummer: 57291489

Artikel 2: toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, samenwerkingsvoorstellen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgen weken.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zij of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3: aanbieding (offerte)

3.1 Een aanbieding is 14 kalenderdagen geldig, tenzij anders vermeld. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
3.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door opdrachtgever ondertekende samenwerkingsvoorstel (offerte) is ontvangen. Zolang dit getekende samenwerkingsvoorstel niet is ontvangen, behoudt opdrachtnemer het recht capaciteit elders in te zetten.
3.3 Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door opdrachtnemer schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd.

Artikel 4: uitvoering van de opdracht

4.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
4.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Indien gegevens langer dan twee maanden uitblijven, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.3 Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de opdracht van belang kunnen zijn.
4.4 De uit vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria ontstaan door het niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens zijn voor rekening van opdrachtgever.
4.5 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.6 Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, dient hij opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze derden, hiervan op de hoogte te stellen.
4.7 Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
4.8 Omdat de duur van de opdracht door allerlei factoren kan worden beïnvloed zoals de kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond slechts te beschouwen als fatale termijn indien die uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 5: geheimhouding

5.1 Tenzij er sprake is van een wettelijke plicht tot bekendmaking is opdrachtnemer gehouden tot geheimhouding van door de opdrachtgever verstrekte informatie tegenover derden.
5.2 Tenzij opdrachtnemer daarvoor schriftelijk toestemming verleent, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere schriftelijke uitingen, die niet zijn gedaan ten behoeve van het informeren van derden, niet openbaar maken en ervoor zorgdragen dat derden van de inhoud geen kennis kunnen nemen.

Artikel 6: intellectueel eigendom

6.1 Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
6.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder inbegrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, modellen en
andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of exploiteren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.3 Het is opdrachtgever toegestaan de door opdrachtnemer geleverde producten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen de eigen organisatie voor zover passend binnen het doel van de opdracht.
6.4 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 7: honorarium

7.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
7.2 Opdrachtnemer is gerechtigd elke wijziging van het BTW tarief aan de opdrachtgever te berekenen.
7.3 De omzetbelasting en in het algemeen alle heffingen door de overheid opgelegd of toegestaan ter zake van het sluiten van de overeenkomst de uitvoering en de financiële afwikkeling daarvan komen voor rekening van de opdrachtgever.
7.4 De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen dat deze hetzij de overeengekomen tegenprestatie(s) vooruitbetaalt, hetzij dat deze een in het reguliere verkeer aanvaardbaar geachte zekerheid stelt (zoals een onherroepelijke bankgarantie) voor de nakoming van al hetgeen de opdrachtnemer van de
opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst of uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft of zal krijgen, alvorens tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst over te gaan.
Algemene voorwaarden: Leiderschap is Core Business. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Artikel 8: betaling

8.1 Het honorarium van opdrachtnemer wordt, vermeerderd met onkosten en declaraties van ingeschakelde derden, direct na de uitgevoerde opdracht dan wel bij langer lopende opdrachten per week of per maand aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.
8.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
8.3 De opdrachtgever betaalt de aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen zonder korting of compensatie, tenzij anders is overeengekomen.
8.4 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door opdrachtnemer aangegeven.
8.5 De gefactureerde bedragen komen niet in aanmerking voor opschorting en/of verrekening, ook niet bij bezwaren ten aanzien van de factuur.
8.6 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, met een minimum van €250,-, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
8.7 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is opdrachtnemer gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever aan de verplichting voldaan heeft.

Artikel 9: opzegging en ontbinding overeenkomst

9.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de opdracht opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 10werkdagen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
9.2 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
9.3 Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de opdracht-nemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
9.4 De schadevergoeding bedoeld in 9.2 en 9.3 zal ten minste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 10% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
9.5 Indien in een opdracht bestaat uit het houden van een of meerdere bijeenkomsten, dient opzegging van een geplande bijeenkomst ten minste 10 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst te geschieden. Na de 10e dag worden het honorarium voor de bijeenkomst en alle eventueel
bijkomende kosten volledig in rekening gebracht.

Artikel 10: overmacht

10.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van opdrachten, indien de oorzaak hiervan niet aan opdrachtnemer is toe te rekenen of het gevolg is van overmacht in de meest ruime zin van het woord, zoals ziekte.

Artikel 11: aansprakelijkheid

11.1 Opdrachtnemer verricht zijn werkzaamheden naar beste kunnen en neemt daarbij de zorgvuldigheid in acht die van hem verwacht mag worden. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
11.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van de door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
11.3 Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal één maal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.4 Althans, in ieder geval zal de aansprakelijkheid van opdrachtnemer steeds beperkt zijn tot het bedrag van uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
11.5 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
11.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

Artikel 12: reclames

12.1 Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. Klachten schorten de betalingstermijn niet op.

Artikel 13: verjaring

13.1 Alle rechtsvorderingen van opdrachtgever uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

Artikel 14: toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
14.2 De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
14.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Schrijf je nu in voor de VIPfactor masterclass

00
Months
00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds